Nut van een octrooi, rechten en plichten

– vermijden dat een derde hetzelfde deponeert en verbod oplegt het product te vervaardigen;

– mogelijkheid om derden te verbieden het product te vervaardigen;
– mogelijkheid om licenties te verlenen of de rechten over te dragen;
– creativiteit binnen het bedrijf aan te moedigen;
– bescherming van de geïnvesteerde kosten in innovatie;
– bescherming van de marktpositie.

8. Vergelijking nationaal/Europees/PCT

Nationale octrooiaanvragen worden doorgaans ingediend om een eerste depot uit te voeren teneinde de prioriteit voor volgende depots te kunnen inroepen.Hierbij zijn indieningen in landen (zoals bv. België) waar geen onderzoek ten gronde maar slechts een nieuwheidsonderzoek plaatsvindt bijzonder aangewezen, vermits in dergelijke gevallen de kosten beperkt blijven en men de nieuwheid kent voor men kosten maakt voor uitbreidingen.Vervolgens beschikt men voor de meeste landen over de voornoemde prioriteitstermijn van één jaar binnen dewelke nog octrooiaanvragen in andere landen kunnen worden ingediend, zulks met behoud van de oorspronkelijke datum van de eerste aanvraag.Door gebruik te maken van dit recht van voorrang wordt het voordeel geboden de kosten voor bescherming in een groot aantal landen gedurende een bepaalde tijd op te schuiven.Wanneer men bij de uitbreiding van de octrooirechten overweegt om in drie of meer Europese landen die lid zijn van het Europees octrooiverdrag in te dienen, dan wordt bij voorkeur voor een Europese octrooiaanvraag met Octrooien of Patent aanduiding van deze landen gekozen. Vermits de aanvraag van een dergelijk octrooi slechts één verlengingsprocedure kent, zijn de kosten bij aanduiding van drie of meer landen doorgaans geringer dan wanneer octrooien afzonderlijk langs de nationale wegen worden aangevraagd.De internationale octrooiaanvraag brengt supplementaire kosten met zich mee. De kosten voor de regionale en nationale indieningen blijven inderdaad voor de meeste landen hetzelfde als wanneer men direct regionale en nationale indieningen zou hebben uitgevoerd.
Nochtans kan het in een aantal gevallen interessant zijn om gebruik te maken van de internationale aanvraag. Dit is onder andere het geval wanneer men aan het einde van de prioriteitstermijn op een zeer korte termijn toch nog beschermingen wenst aan te vragen in een groot aantal landen. Technisch kan dit meestal moeilijk of niet gerealiseerd worden door nog nationale of regionale indieningen uit te voeren. In dat geval biedt een internationale octrooiaanvraag een noodoplossing, vermits onder andere de noodzakelijke vertalingen naar de landstalen van de betreffende landen naar een latere datum kunnen worden verschoven.De internationale octrooiaanvraag biedt eveneens het voordeel dat een octrooieerbaarheidsadvies kan worden gevraagd en dat de eigenlijke nationale of regionale fasen kunnen uitgesteld worden tot 30 of 31 maanden, waardoor de kosten voor de nationale en/of regionale octrooiaanvragen uitgesteld worden.

9. Talen gebruikt bij een octrooiaanvraag

Bij nationale indieningen moet het depot van de octrooiaanvraag doorgaans geschieden in één van de landstalen van de betreffende staat of dienen binnen een bepaalde termijn vertalingen te worden ingediend.Bij een Europese octrooiaanvraag kunnen drie officiële talen gebruikt worden, namelijk Frans, Engels of Duits. Nadat het octrooi is verleend, moet, enerzijds, een mandataris worden aangesteld. Anderzijds dienen in de meeste van de Europese lidstaten vertalingen van de beschrijving en de conclusies of enkel van de conclusies ingediend te worden.Ook bij de internationale octrooiaanvraag wordt tijdens de procedure gebruik gemaakt van het Frans, Engels ofDuits.

10. Duurtijd van een octrooi

De maximale duurtijd van het octrooi verschilt van land tot land. De duurtijd bedraagt 20 jaar vanaf de indieningsdatum voor:
– België
– Nederland
– Duitsland (voor gebruiksmodellen 10 jaar)
– Frankrijk (voor gebruikscertificaat 6 jaar)
– Europa (ook voor de delen van een Europees octrooi)
– U.S.A.: twintig jaar vanaf de indieningsdatum (octrooien ingediend na 8 juni 1995);

11. Inbreuk

Bij namaak door derden van het voorwerp van een geldig octrooi kunnen deze derden worden vervolgd wegens inbreuk. Hiertoe moet een procedure voor de bevoegde rechtbanken worden ingesteld, namelijk voor de Rechtbank van Koophandel.Octrooien

12. Octrooien als documentatie

Gepubliceerde octrooien vormen een belangrijke bron van documentatie in de technische wereld. Doordat een bedrijf kennis heeft van de gepubliceerde octrooimaterie die zijn sector aanbelangt, kan voorkomen worden dat nutteloos researchwerk wordt uitgevoerd op zaken die reeds lang bekend zijn. Bovendien kan de concurrentie op de voet gevolgd worden, waardoor, enerzijds, een achterstand in het bedrijf kan worden vermeden en, anderzijds, geen dure projecten worden opgestart die achteraf op het verzet van de concurrentie zouden stoten.Door opzoekingen, die door octrooibureaus kunnen worden uitgevoerd, kan een vrijwel onuitputbare bron van documentatie aangelegd worden.Naargelang het doel kunnen verschillende soorten opzoekingen worden onderscheiden:

– opzoekingen onder de naam: deze opzoekingen laten toe alle octrooien te verzamelen die op naam van een uitvinder  en/of aanvrager werden ingediend. Dit kan belangrijk zijn wanneer men inzage wenst in de octrooiportefeuille van welbepaalde octrooihouders.

– opzoekingen tussen de materie: deze opzoekingen laten toe alle octrooien te verzamelen over een welbepaald onderwerp. Door deze opzoekingen kan worden nagegaan welke ontwikkelingen zich in een bepaalde sector manifesteren en kan men eveneens te weten komen welke personen of firma’s in een bepaalde sector actief zijn.

– bewakingen: een bewaking biedt de mogelijkheid op regelmatige tijdstippen, bijvoorbeeld maandelijks, na te gaan, tussen de gepubliceerde octrooischriften, welke octrooiaanvragen of patent registraties werden ingediend, hetzij door een bepaalde

octrooihouder, hetzij met betrekking tot een bepaalde materie.

– familieopzoekingen: door middel van een familieopzoeking kan nagegaan worden of, uitgaande van een bepaald octrooischrift, overeenstemmende octrooiaanvragen werden ingediend in andere landen die de prioriteit van eenzelfde eerste indiening inroepen. Dergelijke opzoekingen laten toe de territoriale reikwijdte van een geoctrooieerd onderwerp te kennen.

Dit bericht is geplaatst in Persberichten met de tags , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.