Wat is een patent

Een patent, ook wel patent of brevet genoemd, is een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie dat door de wetgever verleend wordt voor een uitvinding. Hierbij wordt onder uitvinding een technische vinding verstaan die zowel betrekking mag hebben op een inrichting, als op een product, alsnog op een werkwijze voor het uitvoeren of realiseren van technische zaken.

Vereisten voor het beschermen van een uitvinding door middel van een patent

Om beschermbaar te zijn door middel van patent dient een uitvinding aan bepaalde vereisten te voldoen. De vereisten om een geldig en effectief patent te bekomen, zijn van land tot land verschillend en worden bepaald door de aldaar gangbare wetgeving. Nochtans kan gesteld worden dat in de meeste gevallen aan de volgende 4 basisvereisten dient voldaan te worden:

1. De uitvinding moet nieuw zijn, met andere woorden, zij dient betrekking te hebben op een nieuw voorwerp (inrichting, toestel, machine), een nieuwe stof (samenstelling van een product) of een nieuwe werkwijze (bijvoorbeeld fabricatiestappen).
Onder nieuw wordt hierbij verstaan dat de uitvinding niet behoort tot de zogenaamde stand van de techniek, waarbij met de stand van de techniek meestal alles bedoeld wordt wat wereldwijd publiek beschikbaar is op welke wijze dan ook. Voor de meeste staten dient aan deze voorwaarde voldaan te zijn tot op het ogenblik van de indiening van de patentaanvraag.

2. De te beschermen materie dient het resultaat te zijn van uitvinderwerkzaamheid. Dit betekent dat de uitvinding betrekking heeft op materie die niet voor de hand liggend is. Hierbij wordt nog al eens het begrip gehanteerd dat uitsluitend sprake kan zijn van een uitvinding wanneer de betreffende materie niet met de kennis van een middelmatige vakman uit de stand van de techniek kan worden afgeleid.

3. De uitvinding moet vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid, waaronder ook de land- en tuinbouw wordt gerekend. Dit mag zeer ruim geïnterpreteerd worden, namelijk dat de uitvinding vatbaar moet zijn om commerciële doeleinden te dienen.

4. De uitvinding mag niet strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden

Materie die wordt uitgesloten van patenten:
– wetenschappelijke theorieën
– wiskundige methoden
– esthetische vormgevingen
–  stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor spellen of voor de bedrijfsvoering, alsook computerprogramma’s als dusdanig
– methoden voor de behandeling van het menselijk en dierlijk lichaam, alsook werkwijzen om een diagnose te  stellen
– leermethodes
– verkoopsmethodes
– het presenteren van gegevens
– kweekproducten, die onder een afzonderlijke wetgeving vallen
– dierenrassen
– werkwijzen van biologische aard voor het voortbrengen van planten of dieren, met uitzondering van microbiologische werkwijzen en hun voortbrengselen.

Deze beperkingen gelden voor een groot aantal staten. Bovendien dient ermee rekening gehouden te worden dat sommige staten bepaalde technische gebieden van patenteerbaarheid uitsluiten. Zo kunnen in sommige landen bijvoorbeeld geen patenten verkregen worden voor voedingswaren en voor werkwijzen om voedingswaren te vervaardigen, doch wel voor inrichtingen die hiertoe worden aangewend.

Wie kan een Belgisch patent aanvragen?

Iedere natuurlijke of rechtspersoon en iedere vennootschap gelijkgesteld aan een rechtspersoon kan, ongeacht zijn nationaliteit en woonplaats, een Belgisch patent aanvragen. Een patent aanvraag kan door meerdere aanvragers gezamenlijk worden ingediend. Er zijn 4 mogelijke wegen

a. Nationaal
In de meeste landen van de wereld kunnen patenten door middel van een nationale procedure worden aangevraagd. Een beperkt aantal landen voorziet evenwel niet in de mogelijkheid tot patentbescherming. Verder zijn er nog een aantal staten waarbij de verkrijging van een patent door middel van bilaterale verdragen met andere landen wordt bepaald.

b. Regionaal
In bepaalde landen kan patentbescherming verkregen worden via een  regionale procedure. Zulke regionale procedure voorziet erin dat door middel van één enkele indienings- en/of verleningsprocedure patentbescherming voor verscheidene landen kan worden bekomen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de Europese patentaanvraag die met slechts één procedure geldt voor meerdere landen (maximaal zelfs 38 landen). Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid om, enerzijds, voor een aantal Afrikaanse landen en, anderzijds, voor een aantal Aziatische landen een aanvraag door middel van één gemeenschappelijke procedure uit te voeren.

c. Internationaal
De internationale patentaanvraag laat toe dat voor een aantal landen één enkele indieningsprocedure kan worden gevolgd met de mogelijkheid de eigenlijke nationale of regionale fasen uit te stellen voor een welbepaalde periode. Deze aanvraag is mogelijk voor een honderdveertigtal landen die het verdrag ondertekenden tot samenwerking inzake patenten wat kortweg het PCT-verdrag (Patent Cooperation Treaty) wordt genoemd.

d. Inroeping van prioriteit
Bij het aanvragen van patentbescherming in landen die het Verdrag  van Parijs hebben ondertekend, kan binnen het jaar volgend op een eerste indiening een prioriteitsrecht worden ingeroepen voor hierop gebaseerde latere indieningen in andere landen.

Kosten

a. Directe kosten
De directe kosten zijn de kosten die zich voordoen bij de indiening van een patentaanvraag. Zij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van de patentgemachtigde voor het opstellen van de patenttekst met tekeningen en conclusies en de indieningkosten van het depot. De kosten voor een Belgische patentaanvraag die materie behandelt van een doorsnee ingewikkeldheid, bedragen(exclusief BTW):

opstellen van een ontwerp van patentaanvraag met tekeningen en rechtsconclusies € 3.400,-
opstellen van indieningsformulieren en kosten voor het vervullen van de indieningsformaliteiten en het opvolgen van termijnen € 350,-
officiële taksen voor indiening en het aanvragen van het internationaal nieuwheidsonderzoek (afhankelijk van het aantal tekeningen) € 450,-
overmaken van de resultaten van het nieuwheidsonderzoek met summier commentaar
en inlichtingen met betrekking tot het vervolg van de procedure en mogelijke uitbreidingen € 200,-

Bij het indienen van een Europese patentaanvraag, waarbij de prioriteit van een reeds bestaande patentaanvraag wordt ingeroepen, schommelen deze indieningkosten tussen de € 5.000,- en 6.200,- (incl. vertalingskosten).

b. Procedurekosten
In de landen waar, na indiening, de verlening van het patent een louter formele stap is, zijn de procedurekosten doorgaans zeer laag. Bij indiening in landen waarbij wel een onderzoeksprocedure ten gronde wordt uitgevoerd om na te gaan of het patent al dan niet kan worden verleend, dient wel met de procedurekosten rekening te worden gehouden.

c. Instandhoudingtaksen
Om een patentaanvraag in stand te houden gedurende de maximale voorgeschreven termijn is men in de meeste landen jaartaksen verschuldigd. Bij niet-betaling van deze jaartaksen valt het patent in het publiek domein, zodat de uitvinding vrij door iedereen kan worden toegepast.

 

Indien u hieromtrent nog meer informatie wenst of vragen heeft, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Antwerps Patent- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael nv

 

Dit bericht is geplaatst in Carriere en Werk, Maatschappij met de tags , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.